โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพ ระดับที่ 2

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลในโอกาสที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับที่ 2 ในการประชุมระดับชาติ ด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2566 โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ สุข เป็นผู้มอบรางวัล จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสมาคมเวชสารสน เทศไทย (TMI) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/zLPqC

ภาพ / ข่าว : สมาคมเวชสารสารสนเทศไทย
,กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น