แม่สรวยแก้ปัญหา PM2.5 นำร่องรับซื้อตอซังข้าวโพดทำเขื้อเพลิงชีวมวล

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ นายก อบต. /นายก ทต. ร่วมประชุมปรึกษาหารือ กับที่ปรึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และคณะ กรณีการรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตร เน้น “ ข้าวโพด ”

ซึ่งอำเภอแม่สรวย มีพื้นที่ปลูกข้าวโพด ประมาณ 38,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็จะมีการเผาตอซัง เพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกคราวต่อไป ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา PM2.5
สำหรับการประชุมหารือวันนี้ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการไม่เผาตอซังข้าวโพด โดยเสนอการรับซื้อต้น ตอซังข้าวโพด เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
โดยมอบหมาย สนง. เกษตรอำเภอ ไปแจกแจงรายพื้นที่ ที่มีการปลูกข้าวโพด และแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น