อบต.เหมืองหม้อทำฮือฮา! ประกวดนางนพมาศแม่เฮือนงามงานประเพณีลอยกระทง

เมื่อค่ำวันที่27พ.ย.66 ที่บริเวณคันคลองชลประทาน หมู่3และหมู่ 7ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นายพรหมมา คำแปน นายกอบต.เหมืองหม้อร่วมฝ่ายปกครองต.เหมืองหม้อจะสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

นายพรหมมา คำแปน นายกอบต.เหมืองหม้อ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งสริมการท่องเที่ยวของตำบลเหมืองหม้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ ได้จัดให้มีการประกวดนางนพมาศ แม่เฮือนงามประจำปี 2566

ผู้เข้าประกาดนางนพมาศประกวดนางนพมาศ แม่เฮือนงาม มีคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
เป็นสุภาพสตรี
มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นับถึงวันรับสมัคร สถานภาพสมรส หรือเคยผ่านการสมรสชื่ออยู่ในหะเบียนบ้านโนเขตตำบลเหมืองหม้อ ไม่น้อยกว่า 2 เดือน นับถึงวันประกวด
ส่งในนามตัวแทนคณะศรัทธาวัดในเขตตำบลเหมืองหม้อ

การประกวดนางนพมาศแม่เฮือนงามต.เหมืองหม้อได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาเที่ยวงานในคืนนี้ผลการประกวดนางนพมาศแม่เฮือนงาม งานประเพณีลอยกระทงตำบลเหมืองหม้อ ประจำปี 2566 มีดังนี้

นางเกษร ศรีทา ศรัทธาวัดปทุม
ชนะเลิศ ได้เงิน 3,000บาท
นางเมตตา ดวงแก้ว ศรัทธาวัดเหมืองหม้อ ได้ขวัญใจร้านเฟียตรับจัดดอกไม้ รองชนะเลิศอันดับที่1 ได้เงินรางวัล 2,500บาท
นางโสภา เจริญนุกุล ศรัทธาวัดสำเภา รองชนะเลิศอันดับที่2 ได่เงินรางวัล 2,000บาท
นางบุหงา บรรเลง ศรัทธาวัดการซ้อง ที่ 3 ได้เงินรางวัล 1,500 บาท
นางรัญจวน ปอกแก้ว ศรัทธาวัดเหมืองค่า ที่ 4ได้เงินรางวัล 1,500บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น