จ.แพร่ มอบโล่ชุมชนคุณธรรมและประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่​ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลของส่วนราชการต่าง ๆ โดยมี นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ดร.ทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้มอบรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ดังนี้ – การมอบโล่รางวัลชุมชนคุณธรรมพลังบวรในมิติศาสนาที่โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 และ 2566 จำนวน 2 แห่ง – การประกาศเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และได้รับพระราชทานรางวัล เสาเสมาธรรมจักร ประจำปี พ.ศ. 2566

– การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีผลงานเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2566 จำนวน 4 ประเภท จำนวน 7 ราย

ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ได้บูรณาการงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่าย ทางวัฒนธรรม โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา ในปี พ.ศ. 2566 จังหวัดแพร่ มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ (ปัญญาไวย์) ป.ธ.๙.,ดร. 2.นางมณี ม่วงทอง โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัล เสาเสมาธรรมจักร ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการนี้ ได้มีการมอบโล่รางวัลชุมชนคุณธรรมพลังบวร ในมิติศาสนาที่โดดเด่น และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดแพร่ ดังต่อไปนี้

1. มอบโล่รางวัลชุมชนคุณธรรมพลังบวรในมิติศาสนาที่โดดเด่น จำนวน 2 ราย .ชุมชนคุณธรรมพลังบวรในมิติศาสนาที่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดทุ่งศรี ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง ชุมชนคุณธรรมพลังบวรในมิติศาสนาที่โดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดถิ่นใน ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่

2. มอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดแพร่ จำนวน 4 ประเภท 7 ราย ได้แก่ ประเภทที่ 7 ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทาง พระพุทธศาสนา จำนวน 2 ราย
พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ (ปัญญาไวย์) ป.ธ.9.,ดร. เจ้าอาวาสวัดร่องฟอง
นายปรีชาชาญ อินทรชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

ประเภทที่ 6 ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จำนวน 2 ราย นายสิทธิชัย กาศเจริญ กำนันตำบลแม่จั๊วะ สาขาสงเคราะห์ประชาชนและชุมชน โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ สาขา ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประเภทที่ 8 ประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางมณี ม่วงทอง สื่อมวลชน ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ เป็นผู้แทนรับมอบ)

ประเภทที่ 9 ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบันและหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จำนวน 2 ราย
1.โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยนายอนุสรณ์ พรมรังกา ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง เป็นผู้รับมอบ
2. โรงเรียนบ้านไร่หลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 สมฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น