พช.อ.สูงเม่น ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอสูงเม่น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) อำเภอสูงเม่น โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้
1.ชี้แจงนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับผู้นำอช. ได้รับทราบและเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่
2.ทบทวนระเบียบและแนวทางการดำเนินงานของผู้นำอช.ตามแนวทางประจำปี 2567
3.ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการชมรมผู้นำอช. อำเภอสูงเม่นและระเบียบชมรมผู้นำอช.
4.พิจารณาคัดเลือกผู้นำอช.ดีเด่น
5.การจัดทำรายงานแผล และ ผลการปฏิบัติงานของผู้นำอช.ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้นำอช.สามารถนำข้อมูลจากที่ประชุมไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ได้ตรงตามภารกิจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น