เมืองรถม้า จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโลก

เมืองรถม้า จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโลก รำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ อ่านสารของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและยืนไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) โดยมีคณะกรรมการสโมสรโรตารีลำปาง สโมสรโรตารีดอยพระบาท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียชีวิตและครอบครัว รวมถึงผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเวลาที่ผ่านมา ที่บริเวณโถงชั้น 1 หอประชุมจังหวัดลำปาง

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)

ในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ.2566 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 โดยองค์การอนามัยโลกและองค์กรความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ ได้สนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียชีวิตและครอบครัว รวมถึงผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความตระหนักและป้องกันมิให้อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นและกำหนดให้ทุกจังหวัดมีการจัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สโมสรโรตารีลำปาง จัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2566 ขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง โดยกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครีอข่ายด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น