สอ.ครูแพร่ จำกัด ขอสมาชิกมั่นใจ ทำงานเข้มงวด โปร่งใส

สอ.ครูแพร่ จำกัด ขอสมาชิกมั่นใจทำงานเข้มงวด โปร่งใส ยึดมั่นในปนิธาน” มุ่งมั่น ซื่อสัคย์ สุจริต พัฒนาสหกรณ์ให้มั่นคง ทันสมัย โปร่งใส เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูแพร่ จำกัด สมาชิก ได้ออกหนังสือเรียนแจ้งให้สมาชิกได้คลายความกังวลใจ หลังจากที่มีเหตุการณ์ทุจริตเกิดขึ้นกับสหกรณ์ครูหลายแห่ง ความว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มั่นใจ คณะกรรมการ เข้มงวด ใส่ใจ ตามที่มีข่าวในเชิงลบของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ หลายแห่ง สร้างความไม่สบายใจให้กับสมาชิก ซึ่งหลายท่านได้แสดงความห่วงใย ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ขอเรียนกับท่านสมาชิกว่า คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 63 โดยการนำทีมของนายธีระวิทย์ ภิญโญ
ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการทุกคน ยึดมั่นในปณิธาน “มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ สุจริต พัฒนาสหกรณ์ให้มั่นคง ทันสมัย โปร่งใส และเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก” ตามอุดมการณ์สหกรณ์
คือ ความเชื่อร่วมกัน ที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม

คณะกรรมการตำเนินการชุดที่ 63 ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการบริการจัดการ ทั้งผู้แทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ที่ปรึกษา สมาชิกชั้นนำ กรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาการทุจริต แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ กับชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ ที่ประสบผลสำเร็จเพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องพัฒนาบุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่และกรรมการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทันต่อเหตุการณ์ทางการเงิน การบัญชี ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยในการปฏิบัติงานสนองต่อการดำเนินกิจการสหกรณ์ของเราให้เท่าทัน รุดหน้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสหกรณ์กำหนดมาตรการต่าง ๆ ทุกขั้นตอนของการรับฝากเงิน การถอนเงิน การกู้เงินและการออม
เงินทุก ๆ โครงการ รวมทั้งการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้ทีมงานเจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ กรรมการและประธานกรรมการถือปฏิบัติสร้างระบบการตรวจสอบให้สมาชิกสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชีการเงิน ต่าง ๆ ของตนเอง ทาง Line Bot สหกรณ์ฯ “สอ.ครูแพร่-ออนไลน์” หรือ เว็ปไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด http://www.ptscoop.com ได้ตลอดเวลา ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ทำการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
และรายงานผลต่อที่ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด โปรดวางใจในคณะกรรมการชุดที่ 63 ที่จะมุ่งมั่นพัฒนากิจการสหกรณ์ รักษาประโยชน์ที่ยั่งยืนของสมาชิกอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยความถูกต้องซอบธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ขอให้ท่านมั่นใจได้ หากท่านตรวจสอบพบความผิดปกติใด ๆ โปรดแจ้งไห้ประธานกรรมการดำเนินการ (081 951 7929) และ/หรือ กรรมการตำเนินการทุกท่าน ได้ตลอตเวลา

ทางด้านนายเชษฐา สยนานนท์ อดีตประธาน สอ.ครูแพร่ จำกัด กล่าวว่า ขอแสดงความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่จำกัด ในฐานะ อดีตประธานฯสอ.ครูแพร่ 4 สมัยที่พัฒนาระบบร่วมกับคณะกรรมการชุดต่อชุด จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย “นอกจากคนเท่านั้นที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อเทคโนฯและองค์กร” ครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น