มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวข้าว

สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ข้าว
สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว ตามโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าว โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวข้าว ทั้งนี้ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จะแบ่งเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และใช้สำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาต่อไป ณ แปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศzาสตราจารย์กุลวิชญ์ พานิชกุล หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับพันธ์ข้าวที่ใช้ปลูกเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิริน ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดิมเป็นพันธุ์ กข6 มทร.ล้านนา ได้ปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ ตั้งแต่ปี 2545 ใช้เวลาในการพัฒนาสายพันธุ์ประมาณ 4 ปี จนได้ข้าวเหนียวพันธ์ธัญสิริน มีคุณสมบัติที่ดี คือ แตกกอได้ดี ลำต้นแข็งแรงไม่ล้อมง่าย มีขนาดสูงเฉลี่ย 130 เซนติเมตร ให้ผลผลิตสูงถึง 1,500-1,600 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเก็บเกี่ยวได้ง่ายด้วยเครื่องจักร ลดปัญหาการหักล้ม คุณภาพการหุงต้มอยู่ในระดับดี ข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิรินได้มีการพัฒนาออกมา 2 สายพันธ์ คือพันธุ์เตี้ยและพันธุ์ต้นสูง โดยพันธุ์เตี้ยจะเหมาะกับนาที่มีความสมบูรณ์สูงหรือนาลุ่ม ส่วนพันธุ์ต้นสูงมีคุณภาพเหมืองกับพันธุ์เตี้ย แต่พบปัญหาการหักล้ม แต่ดีกว่า กข 6 ธรรมดา เหมาะสำหรับดินที่มีความสมบูรณ์ต่ำหรือนาดอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น