มหกรรม สื่อสาร สาธิต การลดความเสี่ยงจากการใช้รถจักรยานยนต์

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ลดความเสี่ยงจากการใช้รถจักยานยนต์ ประจำปี 2566 และ “มหกรรม สื่อสาร สาธิต การลดความเสี่ยงจากการใช้รถจักรยานยนต์”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ลานรวมใจ สะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2566 และ “มหกรรม สื่อสาร สาธิต การลดความเสี่ยงจากการใช้รถจักรยานยนต์” โดยมี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย แพทย์หญิงชไมพันธุ์ สันติกาญจน์ หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ผู้ใช้จักรยานยนต์ปลอดภัย หน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ เพื่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดน่าน

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การกวดขันวินัยจราจร การแก้ไขจุดเสี่ยง การรณรงค์ประชา
สัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดน่าน พ.ศ. 2566- 2570 จังหวัดน่าน ซึ่งปัจจุบันสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดน่านมีสถิติค่อนข้างสูง และมีอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บเกินค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่จะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการร่วมแรง ร่วมใจจากทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน จึงได้มีมติในการจัดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย กิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (world Day of Remembrance for Road Traffic Victims) โดยมีพิธีอ่านสารนายกรัฐมนตรี และยืนไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรม “มหกรรม สื่อสาร สาธิตการลดความเสี่ยงจากการใช้รถจักยานยนต์” โดยทีมงานจากมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด โดยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองน่าน และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ จำนวน 11 อปท. ตามโครงการลดอุบัติเหตุการใช้รถจักรยานยนต์ อำเภอเสี่ยงสูง สู่อำเภอขับขี่ปลอดภัย พร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับชุมชน โรงเรียนต้นแบบและสถานประกอบการตามประกาศ “จังหวัดน่าน ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100%” จำนวน 17 แห่ง การจัดนิทรรศการชุมชน โรงเรียนต้นแบบ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน จำนวน 21 หน่วยงาน โดยมีสถานศึกษาในพื้นที่ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน วิทยาลัยเทคนิคปัว โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร และโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ได้จัดนักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์ มาเป็นนักขับตัวอย่าง โรงเรียนละ 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น