คณะพยาบาล มช. เปิดอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศการอบรมหลักสูตรการให้ข้อมูลและคำปรึกษาอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น ประธานหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมปารีส โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 เป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ทักษะในการให้ข้อมูล และให้คำปรึกษาอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่น มีความสามารถในการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี Digital Platform ในการสื่อสาร อีกทั้งให้ข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์แก่วัยรุ่นอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ รับรู้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้ชี้นำความถูกต้องและสื่อความคิดที่ดีงามให้กับสังคม ตลอดจนมีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม สามารถแก้ไขปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบทการป้องกัน ดูแลเกี่ยวกับปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น