ขนส่งแม่สอด ร่วมกับ สถานศึกษาภาคีเครือข่ายจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ “มีใบขับขี่”

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 น.ส.นิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานพิธีเปิดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่ “มีใบขับขี่” โดยมี นายไพศาล ต๊ะรังสี หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอดและทีมงานแม่งานจัดโครงการ มีคณะวิทยากรจาก สภ.แม่สอด วิทยการจากมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์แม่สอด และวิทยากรจากโรงเรียนแม่สอดสอนขับขี่รถในครั้งนี้

โดยมีนักเรียนที่สนใจจากโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัด เทศบาลนครแม่สอด นำนักเรียน จำนวน 100 คน เข้าร่วม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดโครงการ จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

นายไพศาล ต๊ะรังสี หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเกิดจากการใช้ รถจักรยานยนต์มีสถิติเป็นอันดับต้นๆได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎจราจร มารยาทในการขับรถและการขับรถอย่างปลอดภัย จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ภายในสถานศึกษา โดยจัดทำ “โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ผู้ใช้ยานพาหนะได้รู้และเข้าใจ ถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง เกิดจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยทางถนน ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง

ทั้งนี้ นักเรียนนักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชากฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการขับรถ กฎหมายว่าด้วยจักรยานยนต์ ว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก มีวิทยากรจาก สภ.แม่สอด วิทยากรจากมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์แม่สอด นอกจากนี้ ในภาคปฏิบัติมีการสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัย โดยวิทยากรจากโรงเรียนแม่สอด สอนขับขี่รถอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น