มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดกีฬานิสิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดกีฬานิสิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สาขาวิชารัฐศาสตร์ สีม่วง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สีเขียว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสีชมพู สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนา รวมถึงบุคลากร มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยกีฬาที่จัดแข่งก็มี 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล และ E-Sports

อีกทั้งยังมี กีฬาพื้นบ้านเข้ามาเสริม เพื่อสร้างความสามัคคีให้แก่นิสิตและเป็นสีสันของงาน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น