อบรม “การใช้งานระบบ CMU Outcome-Based Education (OBE) Platform”

รศ.นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากรบรรยาย ในงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบ CMU Outcome-Based Education (OBE) Platform” ครั้งที่ 2 โดยมี รศ.ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์ และ รศ.นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อให้มีความเข้าใจการใช้งานระบบ CMU Outcome-Based Education (OBE) platform ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยหน่วยแพทยศาสตรศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับหน่วยบริหารหลักสูตร งานบริการการศึกษา และศูนย์เทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/ag44L

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น