ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสถานที่เพื่อประกอบการอนุญาตจัดการศึกษาฯ


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ประกอบด้วย นายกิตินันท์ อินทรกำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายภูริวัจน์ วงค์เลย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสถานที่เพื่อประกอบการอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ณ มัสยิดอัตตักวา ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และสถานประกอบการฟรีแลนด์คลินิกการประกอบโรคศิลปะกิจกรรมบำบัด ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น