ต้อนรับ TPQI ในการตรวจประเมินหลักสูตร ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ต้อนรับ TPQI ในการตรวจประเมินหลักสูตร ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI: Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) ในโอกาสที่เข้าตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (หลักสูตรระยะสั้น) สำหรับผู้ดูแลเด็กที่บ้าน รายนามคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย คุณสุพงษ์ ขันติวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานพลังงานและเกษตรกรรม (ประธาน) ดร.อิสรีย์ ศิริรัตน์ ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาตบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร คุณอุดมลักษณ์ ภักดีวานิช นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ และ คุณอริศรา ศรัทธาพันธ์ ผู้ประสานงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องศตวรรษที่ 21 อาคาร 2 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินได้รับฟังข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจาก รศ.ดร. จุฑามาศ โชติบาง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลและคณะทำงาน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมและดูความพร้อมด้านอุปกรณ์ สถานที่เรียนรู้ และแหล่งฝึกปฏิบัติในหลักสูตร ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLU) , ห้อง ITSC Studio, หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก, Living library, โรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น