อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบ Mango canvas เบื้องต้น ครั้งที่ 2

หน่วยแพทยศาสตรศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ หน่วยบริหารหลักสูตร งานบริการการศึกษา และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบ Mango canvas เบื้องต้น ครั้งที่ 2 โดยมี คุณอมฤต ดวงเมือง และคุณเบญจ ขันธราช จากศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยบริหารหลักสูตร งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกันฝึกอบรมให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ของภาควิชาฯ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบ Mango Canvas เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/wWN7Q

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น