สัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ผ่านระบบ Zoom โดยบรรยายในหัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์ : กลยุทธ์ (ระดับคณะ) เพื่อให้คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถประเมินตนเองได้อย่างรอบด้าน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนขององค์กร จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/Z0cFu

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น