อบรมการเป็น Facilitator ในการเรียนการสอนรูปแบบ Problem – based learning

รศ.ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากรบรรยายในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเป็น Facilitator ในการเรียนการสอนรูปแบบ Problem – based learning สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปรับปรุง พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 วิทยากรโดย รศ.ดร.อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี และ ผศ.นพ.มาโนช โชคแจ่มใส อาจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนในรูปแบบ Problem-based learning ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยหน่วยบริหารหลักสูตร งานบริการการศึกษา ร่วมกับหน่วยแพทยศาสตรศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/B8KRn

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น