ม.ฟาร์อีสเทอร์น  จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ” ครั้งที่ 14

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเบญจมิตรวิชาการ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “ความท้าทายในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพลิกโฉมคุณภาพการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในสังคมยุคดิจิทัล” (CHALLENGES IN CREATING INNOVATION TO TRANSFORM THE QUALITY OF SUSTAINABLE LEARNING IN THE DIGITAL SOCIETY)  โดย ดร. สมศักดิ์  รุ่งเรือง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และ ดร.กิตติพัฒน์  สุวรรณชิน อธิการบดี ม.ฟาร์อีสเทอร์น กล่าวต้อนรับ นักวิชาการ นักวิจัย ภายในงาน 

ทั้งนี้ ได้มีการปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.เทพชัย  ทรัพย์นิธิ  อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ในหัวข้อ Challenges in Creating Innovation to Transform the Quality of Sustainable Learning in the Digital Society ซึ่งมีการเปิดรับจำนวนผลงานทางวิชาการ รวม 361 บทความ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านการพิจารณา แบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / กลุ่มศึกษาศาสตร์ / กลุ่มบริหารธุรกิจ / กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ / และกลุ่มบทความนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ อันเป็นการยกระดับผลงานทางวิชาการในระดับประเทศต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น