สภานักเรียน ร.ร.สันกำแพง รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ผลงานโครงการ รู้ KID รู้ทันสื่อ

สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ แกนนำการดำเนินงานโดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ในการประกวดผลงานโครงการ รู้ KID รู้ทันสื่อ ระดับมัธยมศึกษา “MELIT Show & Share” โครงการ “เยาวชนรู้ทันสื่อ รู้ KID รู้ทันสื่อ SKP New Gen” ตามโครงการรู้ Kid รู้ทันสื่อ ของสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ จัดโดย : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และเครือข่ายการดำเนินโครงการ โดยมีตัวแทนนักเรียนสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง นำเสนองาน ได้แก่ นายไชยวัฒน์ ปัญญาเจริญ และน.ส.รุจิรา สายบุญมา โดยมีครูที่ปรึกษากิจกรรมและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ นายธีระยุทธ ไชยชนะ และนางสุพิชฌาย์ วงศ์สวัสดิ์ ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

#รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
#โครงการ รู้ KID รู้ทันสื่อ ระดับมัธยมศึกษา
#เยาวชนรู้ทันสื่อ รู้ KID รู้ทันสื่อ SKP New Gen

ร่วมแสดงความคิดเห็น