เปิดโครงการ หมู่ 6 ร่วมใจกำจัดขยะ เพื่อพลานามัยที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางฐิตาภา ผาทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคณะทำงาน โดยมี นางสาวบุษบา เดือนดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย เป็นประธานเปิดโครงการ หมู่ 6 ร่วมใจกำจัดขยะ เพื่อพลานามัยที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ การกำจัดลดขยะ การจัดการขยะในครัวเรือนของประชาชน การดูแลรักษาความสะอาด ทั้งในบริเวณบ้าน ถนน ทางเท้า สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย โดยกลุ่มธนาคารขยะบ้านสบสาย หมู่ 6 ได้ดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากสมาชิกธนาคารขยะ หมู่ 6 เป็นครั้งแรก ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6

ร่วมแสดงความคิดเห็น