ลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุน

ลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2567


วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 น. นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

สืบเนื่องจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด พ.ศ. 2567 โดยจังหวัดลำปาง ได้รับการจัดสรร จำนวน 3,750,000บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด พ.ศ.2567 โดยผู้ประสงค์สามารถขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดลำปาง ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น