อบจ.แพร่ จัดประชุมควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคติดต่อในพื้นที่ จ.แพร่

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมโครงการควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมี นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ , ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการควบคุมและป้องกันโรค และเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อระหว่างอาสาสมัครสาธารณะประจำหมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น