“ชาตรี-อาลี”แนะปลูกสำนึก รักษาอัตลักษณ์เชียงใหม่

นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้บริหารโดยการนำของนายกฯทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีฯ ตลอดจนพบปะผู้นำชุมชนทั้ง 4 แขวงในนครเชียงใหม่ ทำให้รับทราบปัญหาความห่วงใยของพ่อแม่พี่น้อง ที่ต้องการให้ฟื้นฟู ดูแล รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม ซึ่งมักจะเน้น ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม มากกว่าธำรงรักษาความทรงคุณค่า

ปัจจุบันจะพบว่า บทบาท ความร่วมมือของ บ้าน -วัด-โรงเรียน-ผู้คน และศาสนสถานทั้งโบสถ์ -สุเหร่า ล้วนแล้วแต่มุ่งสร้างประชาคมที่ปลูกฝังความดีงาม สู่ลูกหลาน เยาวชนรุ่นต่อๆ ไปจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านกิจกรรม งานประเพณี ความเชื่อ ความศรัทธา ที่ผ่านๆ มา คณะผู้บริหาร ใส่ใจให้ความสำคัญกับงานประเพณี วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ซึ่งจัดขึ้น ทั้งในรูปแบบเทศกาล งานประจำฤดูกาลท่องเที่ยว งานเทศกาลตามปฏิทินการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะสงกรานต์ งานอินทขีล งานไม้ดอกฯ ต้องรักษาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมดั้งเดิม ไม่ใช่การสร้างสีสันเพียงเพื่อการตลาด เพราะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเชียงใหม่ ต่างต้องการสัมผัส วัฒนธรรม ความเป็นตัวตนของเชียงใหม่ที่แท้จริง

ทางด้านนายอาลี กายี หนึ่งในผู้นำชุมชนเชียงใหม่ กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวคิด แนวทางที่ “รองฯชาตรี ” และคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ตระหนักในคุณค่า อัตลักษณ์เมือง แม้ศรัทธา ความเชื่อคนเรา จะต่างกัน
แต่ทุกศาสนา ล้วนสอนให้คนประพฤติดีทำดี มีศีลธรรมทั้งสิ้น ด้วยความที่เป็นคนเชียงใหม่ พบเห็นความเปลี่ยนแปลงของเมือง ในแง่วัฒนธรรม สมัยใหม่จนดูไม่งามตา

โดยเฉพาะวัยรุ่น เยาวชน ต้องปลูกฝังความคิดทัศนคติที่เห็นคุณค่า อัตลักษณ์ท้องถิ่นทั้งการแต่งกาย ภาษา ความเป็นอยู่ ซึ่งเด็กๆเชียงใหม่ เริ่มแต่งกายล่อแหลม ไม่รักนวลสงวนตัว รับวัฒนธรรม กระแสใหม่ๆในความเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ไม่พูดคำเมือง ทั้งๆ ที่ความเป็นเชียงใหม่นั้นงดงาม ทำให้เป็นเสน่ห์ของเมือง จึงอยากจะวิงวอน ฝากหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนช่วยกัน ฟื้นฟู รักษา อัตลักษณ์เมือง ไม่ให้ความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า การพัฒนา มาลดทอนคุณค่าความยิ่งใหญ่ของเชียงใหม่ที่แท้จริงในทุกๆ มิติไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น