ญี่ปุ่นสนับสนุนด้านการแพทย์ มอบเงินให้ พื้นที่สูง อ.เชียงกลาง จ.น่าน


ญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุน โครงการพัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์เพื่อประชาชนในพื้นที่สูง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) เป็นมูลค่า 2,785,000 บาท ซึ่งกำหนดจัดพิธีลงนามในความตกลงว่าด้วยการสนับสนุนดังกล่าวระหว่าง นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับ นพ.อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถพยาบาลขับเคลื่อนสี่ล้อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์ในพื้นที่สูง
อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน มีประชากรราว 25,000 คน และมีพื้นที่ประมาณ 280 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมบางหมู่บ้านที่เป็นถิ่นธุรกันดารบนภูเขาสูง โรงพยาบาลเชียงกลาง เป็นโรงพยาบาลรัฐขนาด 30 เตียง ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแก่ประชาชนในแขตพื้นที่อำเภอเชียงกลาง

อีกทั้งยังจัดให้มีบริการด้านการแพทย์เคลื่อนที่เป็นประจำแก่ประชาชนบนพื้นที่สูง ผู้มีปัญหาด้านเศรษฐกิจและยากลำบากต่อการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่ปัจจุบันเนื่องจากรถพยาบาลและอุปกรณ์ทางแพทย์ที่มีอยู่เดิมส่วนใหญ่ถูกใช้งานมานานมาก และบางอย่างก็ยังขาดแคลน ส่งผลให้โรงพยาบาลเชียงกลางไม่สามารถให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีมติให้การสนับสนุนด้านงบประมาณตามคำร้องขอของโรงพยาบาลเชียงกลาง ในการจัดซื้อรถพยาบาลขับเคลื่อนสี่ล้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอนํ้า เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก และอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์ (NST) เครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่ เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ (NIBP) เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่สูงและการบริการทางการแพทย์ในอำเภอเชียงกลาง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น