ผู้ว่าการ PEA เป็นประธานประชุมใหญ่ ชมรม/ส.ศิษย์เก่่าโรงเรียนช่าง กฟภ.

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา PEA 4.0 and Safety Excellence และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่าง กฟภ. และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่าง กฟภ. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบนโยบายการบริหารงาน และพัฒนา กฟภ. ให้กับ สมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่าง กฟภ. และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่าง กฟภ. โดยได้กล่าวว่า “พนักงาน กฟภ.ยุคใหม่ ต้องตื่นตัวรับรู้ข่าวสาร เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ มีจิตใจให้บริการที่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ยึดหลักธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน ดังค่านิยมที่มอบไว้ให้คือ “ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม” เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ต่อการทำงานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสุขให้กับประชาชนต่อไปในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น