เชียงใหม่จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2560

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณ และสร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ทำงานด้วยความเสียสละตลอดมา โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 1,200 คน

วันอาสาสมัคร สาธารณสุขแห่งชาติ หรือ อสม. อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณ เผยแพร่กิจกรรมของ อสม. และจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพในเรื่องต่างๆ ซึ่งการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานที่ผ่านมานั้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนา ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น มาจากความเสียสละและจิตอาสาของ อสม. และประชาชนทุกคน ที่ร่วมดำเนินงานพัฒนาจนเกิดระบบสุขภาพภาคประชาชนขึ้น

สำหรับภายในงานครั้งนี้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ มีการมอบรางวัล อสมดีเด่น ระดับอำเภอ 8 สาขา การมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี 20 ปี 10 ปี มีการแข่งขันกีฬาการแข่งขันตอบปัญหาสาธารณสุข และการประกวดร้องเพลง

ทั้งนี้ ในปัจจุบันอำเภอเมืองเชียงใหม่มี อสม .ทั้งสิ้น 2,727 คน เป็น อสม. ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 1,468 คน ซึ่งต่างก็เป็น ผู้ที่อาสาเข้ามาเป็นแกนนำสำคัญในการดำเนิน งานสร้างสุขภาพทุกรูปแบบ ในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบของตนเองด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ เพื่อส่วนรวมมาเป็นเวลา 39 ปีแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น