ศธ.หนุนพัฒนาการศึกษาคนพิการ

จากผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เห็นชอบในหลักการให้ยกฐานะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า รวมทั้งรับทราบสถาบันทางการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ซึ่งขณะนี้มีสินทรัพย์สุทธิ 159 ล้านบาท โดยที่ประชุมขอให้มีการระดมเงินจากภาคเอกชนมาใช้สำหรับจัดการศึกษาคนพิการให้มีคุณภาพมากขึ้น การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาพิเศษ ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ “สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ” มีฐานะเป็นสำนักบริหารงานภายใต้สังกัด สพฐ. โดยมีสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ คือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ จำนวนทั้งสิ้น 176 แห่ง มีลักษณะงานที่จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อดูแลรับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสกว่า 8 ล้านคน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้เด็กกลุ่มนี้สามารถพึ่งพาตนเอง ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมบุคคลทั่วไป รวมทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ประชุมจึงเห็นชอบในหลักการให้ยกฐานะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ ซึ่งจะทำให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ส่งผลต่อความคล่องตัวในการบริหาร การกำหนดนโยบาย งบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากร หลังจากนี้ฝ่ายเลขานุการจะได้นำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความคืบหน้าต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานะทางการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) และไตรมาส 2 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งขณะนี้มีสินทรัพย์สุทธิ 159 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าเงินกองทุนที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐในแต่ละปีมีจำนวนน้อยมาก เพียงปีละ 80 ล้านกว่าบาทเท่านั้น จึงอาจพิจารณาจัด Event Campaign เพื่อขอรับการสนับสนุนและระดมเงินจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม มาใช้ในกิจการพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการให้มีคุณภาพมากขึ้นในโอกาสต่อไป

ที่ประชุม ยังได้รับทราบความก้าวหน้าในเรื่องต่างๆ อาทิ แนวทางการบริหารจัดการเรียนรวม (Inclusive Education: IE) จากการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “การบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ” ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศจะได้นำนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ ไปดำเนินการ เช่น ให้ศึกษานิเทศก์ติดตามการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนต่าง ๆ ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) จำนวนเด็กพิเศษในแต่ละโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนทั่วไปมีอัตราของเด็กพิเศษอยู่ระหว่าง 5-10% 2) แผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ Individualized Education Plan (IEP) ซึ่งจะมีการสุ่มตรวจว่าโรงเรียนได้วางแผนจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษแต่ละคนหรือไม่ เพราะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้องจัดการเรียนรวมเมื่อพบว่ามีเด็กพิเศษในโรงเรียน ซึ่งอาจจะมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ได้มีรูปแบบเดียว , แนวทางการผลิตและพัฒนาครูการศึกษาพิเศษ ที่จะต้องมีการรวมกลุ่มกันเป็น PLC ที่จะเชื่อมโยงกับการประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะด้วย, แนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลและการฝึกอบรมด้านการศึกษาพิเศษออนไลน์ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าอีกเรื่องที่สำคัญในด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น