จัดตลาดนัดภูมิปัญญา ผู้สูงอายุ 4 จังหวัด ให้มีรายได้

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.60 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรมตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมกล่าวว่า จ.เชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อีก 3 จังหวัด อันประกอบไปด้วย จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.แม่ฮองสอน ต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจ

โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจเพื่อมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้ ซึ่งก็สะท้อนผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ภายในงานวันนี้ โดยการค้นหาศักย ภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ที่สามารถผลิตสินค้าภูมิปัญญาให้กลายเป็นสินค้าชุมชน และต่อยอดทางพาณิชย์ด้วยการส่งเสริมและขับเคลื่อนงาน ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) และเครือข่ายร่วมดำเนินงานต่างๆใน 4 จังหวัด ดังกล่าว

จ.เชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ให้การสนับสนุน งบประมาณผ่านโครงการพัฒนาคลังปัญญาผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมด้านผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าภูมิปัญ ญาให้สามารถสร้างรายได้ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพ

สิ่งสำคัญของการส่งเสริมสินค้าภูมปัญญา และสินค้าชุมชนไปสู่เชิงพาณิชย์นั้น นอกจากการส่งเสริมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพแล้ว ความมีคุณค่าและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้าแต่ละชนิด ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เพื่อดึงดูดความสนใจให้กับกลุ่มลูกค้า และประเด็นสำคัญที่จะลืมไม่ได้คือ การผลิตสินค้าต้องผลิตเพื่อลูกค้าและความต้องการของตลาด ไม่ใช่เพราะผู้ผลิตต้องการผลิตเพียงอย่างเดียว และต้องเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยการผสมผสานภูมิปัญญาและเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นที่โดดเด่นเอาไว้ เพื่อสร้างสินค้าที่แปลกใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาที่มีอยู่ในตัวของผู้สูงอายุและชุมชน

นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) กล่าวว่าทางศูนย์ ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้ดำเนินการใน 4 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.ลำพูน และ จ.แม่ฮ่องสอน โดยการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคลังปัญญาผู้สูงอายุสู่ผลิต ภัณฑ์ ชุมชนเชิงสร้างสรรค์

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมพัฒนาคลังปัญญาผู้สูงอายุสู่ผลิต ภัณฑ์ชุมชน โดยการจัดประชุมและระดมความคิดเห็น เพื่อค้นหาศักยภาพและคัดสรรผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ 2) กิจกรรมจัดอบรมทักษะอาชีพสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตและส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุไปสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ เช่น ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวกับสินค้าพาณิชย์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออก แบบบรรจุภัณฑ์ การจัดทำบัญชี เป็นต้น ซึ่งจัดขึ้น ณ โครงการ (ตลาด) จริงใจ มาร์เก็ต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-27 ส.ค.60 นี้

ในโอกาสนี้ หลังจากจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้สูงอายุ มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาดผ่านตราสินค้าภายใต้ชื่อ “ภูมิ” ซึ่งการจัดมหกรรมตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ จากการพัฒนาคลังปัญญา และพัฒนาทักษะอาชีพสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพื่อเป็นพื้นที่กลางในการซื้อขายสินค้าและแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์ผ่านเวทีเสวนาทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายเชิงพาณิชย์ต่อไป

การจัดโครงการดังกล่าว ทางศูนย์ฯ รับผิดชอบโครงการและขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต่างๆด้วย จ. เชียงใหม่ 15 กลุ่ม จ.ลำพูน 10 กลุ่ม และ จ.แม่ฮ่องสอน 5 กลุ่ม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ. ลำปาง รับผิดชอบโครงการและขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ จ.ลำปาง จำนวน 10 กลุ่ม รวมมีกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 กลุ่ม

การจัดงานในครั้งนี้กำหนด  ให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผู้สงอายุ จาก 4 จัง หวัด ที่ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาของโครงการ การเสวนาวิชาการเรื่อง “จากภูมิปัญญาสู่พาณิชย์ได้อย่างไร” และเรื่อง “สังคมไทยสู่สังคมผู้สงอายุจะเตรียมพร้อมอย่างไร” พร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงของศิลปินล้านนา

การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุน จากองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ ที่ร่วมดำเนินงาน คณะวิทยากร หน่วยงานภาคีเครือข่าย และที่สำคัญคือผู้สูงอายุทุกท่านที่เข้าร่วมงานในวันนี้ ส่งผลให้การจัดงานมีความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูงอายุ ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น