สปก.เร่งช่วยเหลือเกษตรกรชูนิคมฯอมก๋อยต้นแบบแผน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่าจากการที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(คปก.) มีมติอนุมัติโครงการและการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับพื้นที่แปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช,) ที่ 36/2559นั้น

ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มี 5 แปลง พื้นที่ 5,958 ไร่ เนื้อที่ดำเนินการ 947.92 ไร่ วงเงิน 5,480,000 บาท โดยกองทัพภาคที่ 3 กรมทหารช่างที่ 3 ดำเนินการและเบิกจ่ายเงินแทน ส.ป.ก. ซึ่งที่ดินที่ได้จากการยึดคืนทุกพื้นที่ตามกระบวนการที่ได้รับมอบหมายแนวทางจะ มอบให้สหกรณ์ และจะจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ โดย ส.ป.ก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันบูรณาการจัดเตรียมพื้นที่ วางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ ถนน ไฟฟ้า

 

นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้เน้นย้ำฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมายว่า ให้อำนวยความสดวกแก่เกษตรกร โดยกรอบแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงิน 1,905.8035 ล้านบาท นั้น ส.ป.ก. ได้จัดทำกรอบงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเจริญเติบโต ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา (เมื่อปี พ.ศ.2535) เพื่อแก้ไขความยากจนโดยจัดที่ดินควบคู่ไปกับ การสร้างและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ตั้งสถาบันเกษตรกรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์มีตลาดนำการผลิตและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการในการรับซื้อสินค้าเกษตรตามที่ตกลงกัน

พื้นที่ประกาศเขตอำเภออมก๋อย ประกอบด้วย ป่าอมก๋อย (โซน เอ) ดำเนินการในพื้นที่ตำบลอมก๋อย ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง และที่รกร้างว่างเปล่าโล๊ะไม้อ้อ (ป่าอมก๋อย) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดที่ดินในพื้นที่ป่าอมก๋อย (โซน เอ) ให้แก่ เกษตรกรในปี 2537 และปี 2547 ซึ่งเป็นเกษตรกรเดิมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ เนื้อที่ 3,651 ไร่ 523 แปลง เกษตรกร 413ราย

สำหรับในพื้นที่ หมู่ 2 และ หมู่ 14 ตำบลอมก๋อย (ป่าอมก๋อยโซน เอ) และที่รกร้างว่างเปล่าโล๊ะไม้อ้อ (ป่าอมก๋อย) ส.ป.กดำเนินการไปแล้ว 1,409ไร่ 336 แปลง เกษตรกร415 ราย ส.ป.ก. มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การปรับปรุงถนนเส้นทางการลำเลียงผลผลิต (เดิมถนนชำรุดเสียหายเป็นอุปสรรคในการใช้เส้นทาง) พัฒนาบ่อน้ำบาดาล 10 บ่อ เนื่องจากบ่อน้ำบาดาลเดิมได้เจาะจากผิวดินถึงชั้นตาน้ำเพียง 70 เมตร เมื่อทิ้งร้างระยะเวลานานๆ จะทำให้เกิดการอุดตัน
นายไพน้อย แซ่เตียว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าในการจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินและตามคำสั่งหัวหน้า คสช. นั้นจะจัดให้สถาบันเกษตรกร ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และ ให้สิทธิการเข้าทำประโยชน์กรณีผู้ครอบครองที่ดินเป็นเกษตรกรรวมทั้งผู้สืบสันดานที่เป็นเกษตรกร ที่มีคุณสมบัติควรได้สิทธิ ผู้ที่ไม่มีสิทธิควรคืนพื้นที่ ผู้ไร้ที่ดินทำกิน ผู้ด้อยโอกาสควรได้รับสิทธิและได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อให้เกษตรกร ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น