ลำพูนส่งมอบบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ

เมื่อวันที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพูน นายวีระชัย
ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Welfare Card) ปี 2560 มี พ.อ.พงค์มิตร ปินปันคง เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ลำพูน พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดลำพูน คลังจังหวัดลำพูน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมพิธี
นางอรัญญา ยั่งยืนพงษ์ คลังจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 3-เมษายน 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการภายใต้โครงการ e-Payment ภาครัฐ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ โดยในจังหวัดลำพูนมีผู้มาลงทะเบียนจำนวน 123,342 คน
กระทรวงการคลังได้นำข้อมูลดังกล่าวไปตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล ทรัพย์สิน และรายได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดที่จะได้รับประชารัฐสวัสดิการในจังหวัดลำพูนมีจำนวนทั้งสิ้น 98,103 คน โดยประกาศรายชื่อตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 และเริ่มจ่าย
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Welfare Card) ในวันนี้ โดยให้ผู้มีสิทธิ์ที่ผ่านคุณสมบัตินำบัตรประชาชนและหลักฐานการลงทะเบียนมาติดต่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่หน่วยงานที่ได้ลงทะเบียนไว้
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการใช้วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้ชำระสินค้าและบริการผ่านเครื่องชำระเงินอิเล็กทรนิกส์ของหน่วยงานหรือร้านค้าที่กำหนด ไม่สามารถถอนวงเงินสวัสดิการจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดได้ โดยสรุปแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ดังนี้ 1.สวัสดิการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งผู้ที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท/ปี วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 200 บาท/คน/เดือน ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 300 บาท/คน/เดือน 2.วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม จำนวน 45 บาท/คน/ 3 เดือน และสวัสดิการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1.วงเงินค่าโดยสาร บขส.จำนวน 500 บาท/คน/เดือน สามารถใช้บัตรได้ที่สถานีรถ บขส. 2.วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาท/คน/เดือน สามารถใช้บัตรได้ที่สถานีรถไฟโดยใช้สิทธิ์ด้วยตนเอง 1 คน ต่อ 1 บัตรต่อ 1 สิทธิ์
ทั้งนี้สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่หน่วยงานหรือร้านค้า ได้แก่ ร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และสามารถเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น