ประชุมจัดงาน “ของดีอำเภอสันทราย”

นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในอำเภอสันทราย เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดงาน “ของดีอำเภอสันทราย” ซึ่งแต่ละปีได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้จะมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น โดยให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องเสนอแนวคิดวิธีการบริหารจัดการทั้งรูปแบบการจัดงานตลอดจนกิจกรรมภายในงาน เพื่อให้การจัดงานเกิดความสมบูรณ์แบบและดียิ่งๆ ขึ้นในปีนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น