อลังการงานสร้าง”กาดแม่โจ้2477″ กรมการค้าภายในออกโรงหนุน นักศึกษาปลูกผักแลกค่าเทอม

อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดตลาดต้องชม แห่งที่3 ของจังหวัดเชียงใหม่ที่”กาดแม่โจ้2477″เพื่อยกระดับตลาด พร้อมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงกาารกระจายผลผลิต ช่องทางสร้างอาชีพ สร้างรายได้สร้างงานให้กับคนในชุมชน พร้อมกับโครงการปลูกผักแลกค่าเทอมของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันศุกร์ที่16ก.พ.2561 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในพิธีเปิด”ตลาดต้องชม กาดแม่โจ้2477″ซึ่งเป็นตลาดต้องชมแห่งที่3ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมกับ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณบดีและผู้อำนวยการสำนักในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือตอนบน1และ2หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิดงาน
ด้วยพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยส่งเสริมตลาดภายใต้ชื่อ”ตลาดต้องชม”ส่งเสริมเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน โดยพัฒนาหรือยกระดับตลาดที่จำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีการจำหน่ายสินค้าที่เที่ยงตรง เป็นธรรม มีการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดีตามเอกลักษณ์พาณิชย์ ควบคู่ไปกับการักษาศิลปวัฒนธรรม ชูอัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลาดจนวิถีชีวิตชุมชน และเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น(Local Economy)ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่17ตุลาคม2560 ให้ส่งเสริมตลาดชุมชน ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ โดยบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาตลาดใหม่และบริการจัดการพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ซึ่งดำเนินการในตลาดประชารัฐ9ประเภท โดยตลาดที่กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบดำเนินการ คือตลาดประชารัฐต้องชม โดยให้มีการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดให้กับเกษตร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย มีพื้นที่ในการค้าขาย
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือก”กาดแม่โจ้2477″เป็นตลาดที่ต้องชมแห่งที่3ของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากตลาดแห่งนี้ เป็นตลาดที่มีสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค และเป็นตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน สินค้ามีความหลากหลายมีคุณภาพปลอดภัย ราคาที่เป็นธรรม มีผลผลิตเกษตรชุมชนเครือข่าย รวมทั้งผลิตของนักศึกษาในโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นจากความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และชุมชน ในการช่วยกันพัฒนา ช่วยให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชน อันเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามาสนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนาตลาดให้มีเอกลักษณ์พาณิชย์ และคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งเปิดการจำหน่ายตั้งแต่เวลา07.00-14.00น.ทุกวันศุกร์-เสาร์ของสัปดาห์

นิราศ เวียงพิงค์…รายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น