72432

รร.กาวิละวิทยาลัย คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขัน Public Health Contest

ทีมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันวิชาการสาธารณสุข Public Health Contest โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนและคุณครู ได้แก่ นายวรเมธ ดวงเนตร นายพิสิษฐ์ จูเต๊าะ นางสาวตรัย อู โดยมีครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ ครูภาวิณี จันทร์หอม ในการร่วมประกวดแข่งขัน โครงงานเรื่อง ชุดทดสอบปริมาณโซเดียมในอาหารประเภทซุป ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ“ การแข่งขันวิชาการสาธารณสุข (Public Health Contest) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ ประเภทโครงงานวิชาการ ได้รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณเมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ อาคารจุฬาภรณเวชวัฒน์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับนักเรียน

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับนักเรียน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับนักเรียน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จำนวน 69 คน ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป

รพ.สวนปรุง นำร่องพัฒนาแนวทางจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช

กรมสุขภาพจิต และ สพฉ. ส่งต่อ รพ.สวนปรุง นำร่องพัฒนาแนวทางจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช จัดทำคู่มือเล่มแรกของประเทศไทย วันนี้ (24 มิ.ย.67) เวลา 10.00 น. นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแนวทางการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช (PEMS : Psychiatric Emergency Medical services) เขตสุขภาพที่ 1 โดยมี นพ.กฤษณ์ติพงศ์ อรัญสิทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและจิตเวชชุมชน หัวหน้าทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเฉพาะทางจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบาย “ปลุกชุมชน ให้เข้มแข็ง เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย” โดยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้การแก้ไขปัญหาจิตเวชและยาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน พร้อมพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติดให้มีคุณภาพและครอบคลุมสถานพยาบาลทุกระดับและได้ลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตอย่างไร้รอยต่อ ระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกการช่วยเหลือบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐพัฒนาการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่ดีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยกรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางจิตเวชมาอย่างต่อเนื่อง […]

ด่วน! ไฟไหม้วิหารวัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย เชิญร่วมบูรณะ

23 มิถุนายน 2567 – เชียงราย เกิดเหตุเพลิงไหม้วิหารวัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงได้ วิหารได้รับความเสียหายอย่างหนัก มูลค่าความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้ ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับพระครูบาอริยชาติ พระสงฆ์ และชาวบ้านทุกท่าน ร่วมบริจาคเพื่อช่วยฟื้นฟูวิหาร ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี : วัดแสงแก้วโพธิญาณ เลขที่บัญชี : 02-011-990-2508

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 24 ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ YEC ร่วมประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 24 ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรค และรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ณ ห้อง All Day ร้าน The View All Day Restaurant. #หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #CCC24 #YECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ #YECCM

สมทบทุนสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่

ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกลุ่มฉวีวรรณกรุ๊ป ร่วมทำบุญสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่ จำนวน 100,000 .-(หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีพระราชรัชมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เป็นผู้รับมอบ ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ เมื่อ 21 มิถุนายน 2567.

ทหารพรานร่วมโครงการร้อยใจรักษ์ อบรมเยาวชนต้านยาเสพติดชายแดน

22 มิถุนายน 2567 โครงการร้อยใจรักษ์ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีแนวทางเปลี่ยนพื้นที่ยาเสพติดให้เป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านด้วยการพลิกผืนดินปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่ออนาคตของคนในชุมชนที่เรียนจบกลับมาพัฒนาผืนแผ่นดินตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด วันนี้ได้ร่วมกับทหารพรานโดยทาง พันเอก ไพรัช ศรีไชยวาล ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมือง ได้ให้ พันเอก สกลวรรธน์ พุ่มมรินทร์ รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมือง ไปร่วมให้ความรู้ พร้อมกับ ร้อยโท เทพฤทธิ์ สมัครเขตวิทย์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 3201 กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค 3 กองกำลังผาเมือง ร่วมเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน ส่วนทาง นายอภิรมย์ ผิวละออ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (มาทำการแทน นายเรืองยศ ปันศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 )ได้เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมนางนริสา พงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จัดอบรมนักเรียนที่โรงเรียนโชติคุณะเกษม บ้านเมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดอบรม โดยมี 3 โรงเรียนเข้าร่วม นายสัญญา ช่างคำมูล […]

พิธีเปิด “โครงการเปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2567 (Club Hopping 2024)”

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการเปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2567 (Club Hopping 2024)” จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้ทราบถึงสถานที่ต่าง ๆ ในคณะแพทยศาสตร์ กิจกรรมเสริมหลักสูตรจากชมรมต่าง ๆ ในสังกัดของสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. จัดโดย นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภายใต้การดูแลของสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/NlYqd ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดกิจกรรมห้องเรียนอาชีพ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดกิจกรรมห้องเรียนอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเทคนิคเชียงใหม่สร้างสรรค์-ปันสุข สู่สังคม ปี 3 กิจกรรมห้องเรียนอาชีพ วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้แผนกวิชา ดำเนินการสอนห้องเรียนอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเทคนิคเชียงใหม่สร้างสรรค์-ปันสุข สู่สังคม ปี 3 กิจกรรมห้องเรียนอาชีพ วิชาพื้นฐานการควบคุมอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 1 โดยมีการจัดการสอนดังนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มเซ็นทรัล (central Group) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางด้านงานอาชีพ และส่งเสริมให้เกิดความสนใจการศึกษาสายอาชีพในอนาคต

ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ผู้ปกครองมั่นใจฝากลูกไว้กับแม่(โจ้)

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.ขุนศรี ทองย้อยนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจากทุกคณะ/วิทยาลัย มาร่วมต้อนรับ ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมนี้ผู้ปกครองนักศึกษาได้รับทราบแนวคิด นโยบายของมหาวิทยลัย แนวทางการพัฒนานักศึกษา สร้างความเข้าใจการใช้ชีวิตของนักศึกษา รวมถึงสวัสดิการต่างๆ และข้อมูลรายละเอียด “กองทุน กยศ. : หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืม และสิ่งที่ผู้ปกครองควรทราบ” โดย งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา จากนั้น รับฟังการเสวนา หัวข้อ “ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รก.รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รก.ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นวิทยากรร่วมเสวนา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยลัย […]

พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาเกาหลี

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2(ภาษาเกาหลี) จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาเกาหลี “2024 K- Movie & K- Drama “ โดยวิทยากร Soohyun,Choi จากสถาบัน Sejong Culture Academe ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อส่งเสริม พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านภาษาเกาหลีของนักเรียนแผนการเรียนภาษาเกาหลี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 และ 6/10 จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

สพม.เชียงใหม่ สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ในวันที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 07.15 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการสอบ โดยมี นางสาวณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการสอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กำหนด จากนั้น ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยมี ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และนางสาวณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน ภาค ค ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กำหนด และในวันนี้ มีผู้เข้าสอบ จำนวน 318 คน ประกอบด้วย วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาเอกสุขศึกษา วิชาเอกพลศึกษา วิชาเอกดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีสากล วิชาเอกอุตสาหกรรม วิชาเอกศิลปะ วิชาเอกทัศนศิลป์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ วิชาเอกเกษตร […]

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาค 720,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิ รพ.สวนดอก

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานบริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) พร้อมครอบครัว มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณบดีรับมอบเงินบริจาค จำนวน 720,000 บาท จาก ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานบริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) พร้อมครอบครัว สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดดวงตา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ในวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสุจิณฺโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

อายุวัฒนะมงคลทอดผ้าป่าพัฒนาส่งเสริมการศึกษา

22 มิถุนายน 2567 พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง พระนักพัฒนาป่าเพื่อน้ำ หัวใจนักพัฒนาที่ได้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพื่อการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของเด็กนักเรียนเยาวชนในพื้นที่โดยไม่หยุดพัฒนา ซึ่งวันนี้เป็นวันครบอายุวัฒนะมงคลทางลูกศิษย์ลูกหาญาติธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ร่วมบุญกุศลร่วมกันจัดงานให้กับผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ในวันนี้ พร้อมพระสงฆ์มาร่วม 100 กว่ารูป ญาติธรรมจำนวนมากกว่า500 คน และยังได้ทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคล70ปี 46 พรรษาพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำใช้ชื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมเพื่อการศึกษา พร้อมการก่อสร้างสิ่งที่จำเป็นและอำนวยความสะดวกต่อนักเรียนและคณะครู โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้วยจำนวนนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้น การเดินเพื่อเข้าเรียนต่างอาคารเรียนเวลาฝนตกจะลำบากในการเข้าเรียนต่างอาคารทางฝ่ายบริหารได้จัดสร้างหลังคากันแดด ฝน ให้กับโรงเรียน ทางเดินเชื่อมของอาคารเรียนและทางเดินไปโรงอาหารหอประชุม เพื่อให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยและความสะดวกสะบายมากขึ้นเอื้อกับนักเรียนและคณะครูในการเดินเชื่อมอาคารเรียนทำให้นักเรียนมีเวลาเรียนได้ดี ในโอกาสต่อไปในอนาคต ในการทอดถวายมีพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ฝ่ายสงฆ์อำเภอไชยปราการ นายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส ทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมือง ทหารม้ากองบังคับการผาดำหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ตำรวจภูธรอำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลปงตำ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอไชยปราการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง พร้อมส่วนราชการอำเภอไชยปราการทุกหน่วยงานและส่วนเอกชนห้างร้านต่างๆในอำเภอไชยปราการ และต่างอำเภอ พร้อมคณะครูนักเรียนโรงเรียนไชยปราการและคณะศิษย์เก่า ครูเก่า และญาติธรรมทุกๆคน ที่ได้ร่วมกันสมทบเงินสด จำนวนหนึ่ง ทอดผ้าป่ามอบให้โรงเรียนไชยปราการ […]

สพม.เชียงใหม่ สอบครูผู้ช่วย ภาค ค (สอบสัมภาษณ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 19 วิชาเอก 43 อัตรา โดยมีผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในภาค ค จำนวนทั้งสิ้น 687 คน ตามวิชาเอก ดังนี้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 71 คน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 31 คน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 116 คน วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 81 คน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 35 คน วิชาเอกเคมี จำนวน 35 คน วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 65 คน วิชาเอกสังคมศึกษา […]

สืบชะตาหลวง – สรงน้ำพระธาตุ – เททองหล่อพระมหาจักรพรรดิ์

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 พระครูสุสีลานุรักษ์ (นิพันธ์ รกฺขิตสีโล) เจ้าอาวาสวัดขุนคงหลวงนิมนต์พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวง มีพระครูอาทรวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอหางดง เจ้าอาวาสวัดหนองตอง เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดขุนคงหลวง ภาคบ่ายมีพิธีเททองหล่อพระมหาจักรพรรดิ์ และหล่อรูปพ่อเจ้าหมื่นคำคง ผู้นำชาวลัวะ เจ้าเวียงหงษ์ ผู้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐาน ณ เวียงหงษ์ และบรรพชา – อุปสมบท สามเณร จำนวน 7 รูป เป็นพุทธบูชา โดยมีพุทธศาสนิกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธ์ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดขุนคง ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่.

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มภาคเหนือตอนบน ปี 2567 วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานศูนย์เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ประจําปีการศึกษา 2567 โดยมีนายบุญเสริญ สุริยา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ นายสมบัติ คำบุญสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงาน ในการนี้ นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้ประสานงานห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน คณะวิทยากร คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ฯ ณ.ห้องประชุมดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายคงกระพัน […]

พิธีมอบหมวกและเข็ม คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ประจำปีการศึกษา 2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 194 คน แบ่งเป็น หลักสูตรปกติ 164 คน และหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 30 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้แทนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ ผู้ปกครองของนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีนับเป็นพิธีการที่สำคัญถือปฏิบัติก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์อันทรงเกียรติในวิชาชีพพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลอย่างสมภาคภูมิ โดยนักศึกษาพยาบาลจะให้การปฏิบัติการพยาบาล […]

คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช​. เปิดกิจกรรม “MEDCHIC Incubation Program 2024”

ศ.(เชี่ยวชาญ​พิเศษ​)นพ.บรรณ​กิจ​ โล​จ​นาภิวัฒน์​ คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช​. เป็นประธานเปิดกิจกรรม ”MEDCHIC Incubation Program 2024“ หรือโปรแกรมบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการแพทย์ นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ภายในพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก รวมถึงเพื่อผลักดันบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านนวัตกรรมให้ได้มีโอกาสในการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ ที่เกิดจากไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ หรือผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูง สู่การนำไปใช้งานจริงในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ภายใต้ระบบนิเวศนวัตกรรมและการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ มช.

1 1,837 1,838 1,839 1,840 1,841 1,908