ขอเชิญรับฟังการเสวนาเรื่อง “กฏหมายอากาศสะอาด” และ”ถอดบทเรียนไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือ” วันที่ 19 พ.ค. 62 ณ โรงแรมกรีน นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่

เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย เพื่อลมหายใจคนไทยทุกคน
เรียนเชิญทุกท่าน รับฟังการเสวนาเรื่อง “กฏหมายอากาศสะอาด” และ”ถอดบทเรียนไฟป่า 9 จังหวัดภาคเหนือ”
วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 8:30 – 17:00 น.
สถานที่ โรงแรมกรีน นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่
ตามที่ 9 จังหวัดภาคเหนือได้ประสบวิกฤติสภาวะค่าฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) สูงเกินมาตรฐานเป็นประจําในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งมีผลโดยตรง ต่อสุขภาวะอนามัยของประชาชนในพื้นที่ และยังส่งผลกระทบทางด้านความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของนักลงทุนต่อ โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเหนือ และทุกภาคส่วนได้พยายามหาทางแก้ไข
เพื่อให้การแก้ไขได้ผลและประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน เครือข่ายอากาศสะอาด และ คณะกรรมการร่วม ภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (กกร.) เพจไทยพร้อม | Thaiprompt (วิชาการและภาคพลเมือง) จึงได้จัดให้มีเวทีการเสวนาของนักวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและแกนนําจาก 9 จังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมกรีน นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เชิญนักวิชาการทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ พร้อมกับแกนนําประชาชน กลุ่มชาติพันธ์ เกษตรกร ภาคประชาชน ที่ทํางานในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือเป็นเวลายาวนาน มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิด เห็นถึงสาเหตุ ปัญหา อุปสรรค และทางออก เพื่อนําไปออกแบบ แผนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองภาคเหนือที่ยั่งยืน ดังนั้นคณะทํางานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์จากท่านร่วมสละเวลาวันหยุดมาร่วมนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เผยแพร่แก่ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบรายละเอียดที่ถูกต้อง อันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาวิกฤติฝุ่นควันภาคเหนือและปัญหามลพิษในพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้ดีขึ้น และยั่งยืนในอนาคตต่อไป
สำหรับเครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ประกอบด้วย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มเพื่อนช่วยดับไฟ จ.เชียงใหม่ กลุ่มเยาวชนเขียวสดใส รักษ์ป่าเชียงดาว กลุ่มรักษ์ล้านนา กลุ่มรุ้งอรุณองค์กรสาธารณประโยชน์ จ.ลำปาง
แก๊งค์ถิ่นนิยม (บ้านหัวทุ่ง) เขียวสวยหอม เครือข่ายแก้ไขปัญหาหมอกควันเชียงใหม่
เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี เครือข่ายต้นไม้ในเมือง
เครือข่ายทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เครือข่ายผู้เดือดร้อนจากฝุ่น (Bangkok Breathe)
เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพภาคอีสาน เครือข่ายเพื่อนร่วมทุกข์
เครือข่ายพ่อแม่ตื่นรู้สู้ภัยฝุ่น เครือข่ายมักกะสัน เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้ากวางน้อย ( little deer project )
เจียงใหม่ออร์แกนิก Chiangrai Fights Smog Smoke Watch ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่ ชมรมฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดเชียงใหม่
บางกอกฟอรั่ม ฟ้าใสเชียงใหม่ (Blue Sky Chiangmai)
ภาคีคนฮักเชียงใหม่ ภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว
ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP) ไทยพีบีเอส
ไทยพร้อม | ThaiPrompt มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (CIVICNET)
มูลนิธิโกลบอลแคมปัสเซส มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
มูลนิธิบูรณะนิเวศ มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ม่วนใจ๋ l กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติเชียงดาว หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนฝึกหัดครูผู้สูงอายุเชียงใหม่ โรงเรียนรุ่งอรุณ
รักษ์ไม้ใหญ่ (BIGTree Project) ศูนย์พัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันขวัญแผ่นดิน สภาเมืองสีเขียว เชียงใหม่
สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ สมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม่
สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น