อธิบดีกรมที่ดิน ร่วมกับผวจ.แพร่ มอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ที่อ.ลอง

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดแพร่เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนเชตะวันวิทยา วัดเชตะวัน ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน ร่วมกับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบกรมที่ดิน 118 ปี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 กรมที่ดินได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเร่งรัดให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สำหรับการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้งถือเป็นหลักทรัพย์สำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมกับสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรมที่ดินโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดลำปาง-แพร่-น่าน ได้ดำเนินการสํารวจรังวัดทําแผนที่ เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดแพร่ ตามโครงการเดินสำรวจ จัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดิน และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในการนำเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียมแบบจลน์และวิธีการแผนที่ที่ทันสมัยมีความถูกต้องแม่นยำสูงมาใช้โดยวันนี้ได้มอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวทุ่ง และตำบลปากการ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จำนวน 350 แปลงอธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนในทุกพื้นที่ มีความปรารถนาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างพอเพียงคือ กินดี อยู่ดี มีความสุข และมีความมั่นคงในทรัพย์สินภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีเป้าหมายให้ประเทศชาติและประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2562 โดยมีเป้าหมายจำนวน 21 จังหวัด ที่เร่งรัดออกโฉนดที่ดินและมอบโฉนดที่ดินให้ได้ตามเป้าหมายรวม 95,000 แปลง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!