ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดแพร่เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่หอประชุมอำเภอเมืองแพร่ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. เพื่อมอบนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดแพร่ แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ และจะดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้ครบทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ ซึ่งวันนี้ (15 พ.ค.62) เป็นวันแรกดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่, อำเภอหนองม่วงไข่, อำเภอร้องกวาง และอำเภอสอง โดยมีนายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอเข้าร่วมรับฟัง เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรมจังหวัดแพร่มีนโยบายสำคัญที่ประกาศเป็นวาระจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดแพร่ไปสู่ความสำเร็จหลายด้าน อาทิ นโยบายด้านการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน, นโยบายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, นโยบายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน, นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาขยะ และนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดแพร่ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สู่การปฏิบัติในทุกอำเภอของจังหวัดแพร่นั้น ได้นำบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. มาเป็นแกนนำสำคัญของการขับเคลื่อน เป็นการเน้นให้คณะกรรมการหมู่บ้านทำงานตามบทบาท อำนาจ หน้าที่ด้วยความเข้มข้น เนื่องจากเป็นองค์กรหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายในทุกหมู่บ้าน เป็นองค์กรหลักในการทำหน้าที่บริหารจัดการภายในหมู่บ้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม ดังคำกล่าวที่ว่า “ประเทศต้องมีรัฐบาล หมู่บ้านต้องมี กม.”ทั้งนี้ โครงการพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน มีกิจกรรมดำเนินการแบ่งออกเป็น การชี้แจงสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของจังหวัดแพร่ต่อในอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจในพื้นที่ ชุดปฏิบัติการประจำตำบล กำนัน คณะกรรมการหมู่บ้านครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ และกิจกรรมที่ 2 ได้แก่ การอบรมหลักสูตร การสื่อสารทางหอกระจายข่าว เพื่อให้ตัวแทนของหมู่บ้านในจังหวัดแพร่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติ ที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ ผ่านหอกระจายข่าวได้อย่างถูกต้อง โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ดังกล่าว โดยจะมีการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น