สสว.ผนึกกำลังช่วย ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

สสว.ผนึกกำลังช่วย ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เพิ่มทักษะ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
นายประสิทธิ์ ทาคำ ผู้จัดการ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.แม่ฮ่องสอน (สสว.)ได้ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเดือน เมืองมูล พัฒนาการอำเภอแม่สะเรียง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มตัดเย็บผ้าไต กลุ่มผ้าทอกระเหรี่ยง กลุ่มกาแฟ และกลุ่มงานเย็บปักกระเป๋าทำด้วยมือ กลุ่มทำดอกเอื้องแซะประดิษฐ์ จาก อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาความยากจน ใน จ.แม่ฮ่องสอน เริ่มจากการใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตดั้งเดิมของท้องถิ่น นำเป็นรูปแบบ วิทยากรได้จัดให้มีการสอนแนะนำการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการต่อยอด และเพิ่มมูลค่าในสินค้า รวมไปถึงการมองหาตลาด ของผ้าทอกระเหรี่ยง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ และกระตุ้นให้เกิดการลงทุน นำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจากการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติสามารถพัฒนาร่วมกันอย่างเกื้อกูล สมดุลและยั่งยืน
นายประสิทธิ์ ทาคำ ผู้จัดการ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (สสว.) แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สำหรับ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงในการแก้ไขปัญหาความยากจน เนื่องจากมีสถานการณ์ความยากจนในจังหวัดที่อยู่ในลำดับสูงและเรื้อรัง ประกอบกับมีข้อจำกัดทางด้านกายภาพ การเดินทางยากลำบาก ในพื้นที่ ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญของจังหวัด แต่การท่องเที่ยวในปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมมาเฉพาะในฤดูหนาว ช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์เท่านั้น เพราะตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม จะมีอากาศแล้งและร้อนจัด นักท่องเที่ยวจึงไม่นิยมมา ฤดูการท่องเที่ยวจึงมีระยะสั้นและค่อนข้างกระจุกตัวในอำเภอปายเท่านั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!