เชียงใหม่จัดประชุม กรอ. เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2562

8

วันนี้ (15 พ.ค. 62) เวลา 14.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) รวมทั้งติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดสวัสดิการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลให้เกิดความเท่าเทียมกัน เป็นต้น


ทั้งนี้ ได้หารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น