กยท.จัดอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยียางสำหรับครูยางอาสา รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายปราโมทย์ หอมเอี่ยม อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยียางสำหรับครูยางอาสา รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่15-16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

นายปราโมทย์ หอมเอี่ยม อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ กล่าวว่า การฝึกอบรม”โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยียาง สำหรับครูยางอาสา รุ่นที่ 4ในวันนี้ ครูยางอาสาถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนายางพาราทั้งระบบ เพราะหลายท่าน ณ ที่เเห่งนี้ ในด้านของการปลูกสร้างสวนยางพารา การแปรรูปยางพารารวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา

นอกจากนี้ ยังถือว่าท่านเป็นผู้มีจิตอาสาเสียสละเวลา กิจการงานส่วนตัวมาให้การช่วยเหลือภารกิจของการยางแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ในการทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงกับพี่น้องชาวสวนยางในพื้นที่ นำความรู้เทคโนโลยีที่ได้รับไปถ่ายทอด แนะนำ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้งเป็นตัวแทนของการยางแห่งประเทศไทยในการเข้าถึงชุมชนเพื่อรับทราบปัญหา และเป็นช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์งานนโยบายภาครัฐให้พี่น้องชาวสวนยางและมวลชนได้เข้าใจอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทั่วถึง ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นการเสียสละของครูยางอาสา ซึ่งเป็นอาสาสมัครเกษตรด้านยางพาราในสังกัดการยางแห่งประเทศไทย ที่มีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนายางพาราทั้งระบบให้มีความมั่นคงสืบไป

นายจักรรัตน์ สายสนั่น ณ อยุธยา หัวหน้ากองวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่การยางแห่งประเทศไทยได้ประกาศ ระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงานครูยางอาสา พ.ศ.2561 ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดทุกจังหวัดได้ดำเนินการรับสมัครครูยางอาสา เพื่อมาปฎิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของการยางแห่งประเทศไทย

โดยปัจจุบันมีครูยางอาสาทั่วประเทศ ประมาณ 3,817 คน ซึ่งในการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยียาง สำหรับครูยางอาสา รุ่นที่ 4ครั้งนี้มีครูยางอาสาในพื้นที่ กยท.จ.เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน และพะเยา เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน การดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูยางอาสาในพื้นที่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการสร้างเครือข่ายครูยางอาสาในพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดปรโยชน์ต่อการปฎิบัติหน้าที่ครูยางอาสาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!