ประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองหลวงแห้งแล้ง

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองหลวงแห้งแล้ง เมื่อเช้าวันพุธที่ 15 พ.ค.62 ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 2 เชียงราย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองหลวง ที่มีสภาพขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรและน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยมี นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เทศบาลตำบลดอนศิลา เทศบาลตำบลเมืองชุม และเทศบาลตำบลห้วยสัก เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียง

การประชุมในครั้งนี้ เป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการน้ำ จากสภาพปัญหาน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองหลวง ที่กำลังประสบปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขินจากตะกอนดินที่สะสมมานาน ปัญหาน้ำขุ่นจากดินโคลน การบุกรุกของราษฎรที่ทำกิน ขาดงบประมาณการบริหารจัดการในการพัฒนาหนองหลวงอย่างต่อเนื่อง ปัญหาความขัดแย้งของเกษตรกรที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรและน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

ในเบื้องต้นได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำ โดยตั้งคณะทำงานบริหารจัดการน้ำระดับอำเภอ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนกระบวนการแก้ไขปัญหา ภายหลังจากการสอบแนวเขตที่ดินชัดเจนให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบประตูน้ำ และการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นต่อไป

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งให้บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเข้มข้นสำหรับแก้ปัญหาการบุกรุกของราษฎรที่ทำกิน โดยแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คืนพื้นที่กับเทศบาลท้องที่ภายใน 1 เดือนเพื่อคลี่คลายสภาพพื้นที่ โดยคณะทำงานระดับอำเภอเป็นผู้ออกคำสั่ง ซึ่งหากพ้นกำหนดตามคำสั่งฯ ให้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ครอบครองที่ฝ่าฝืนทุกราย

โดยเทศบาลทั้ง 3 ตำบล พร้อมกำลัง 3 ฝ่าย ได้ร่วมกันตรวจสอบและยึดพื้นที่คืน และจะต้องมีการจัดทำแผนแม่บทโดยให้สถานศึกษาในพื้นที่ร่วมกันจัดทำแผนแม่บทขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะได้มีการกำจัดวัชพืชที่ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน พร้อมจัดกิจกรรมปรับปรุงแหล่งน้ำแห่งนี้ ให้สวยงาม สมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหนึ่งแห่ง

ทั้งนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันผนึกกำลัง ทั้งท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันดำเนินการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการรองรับสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต มีช่องทางจักรยานสำหรับปั่นออกกำลังกายโดยรอบ และเตรียมการรองรับให้ชุมชนโดยรอบเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัติวิถีตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

สำหรับปัญหาความขัดแย้งของเกษตรกรที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ และปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้นั้น กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำหนองหลวง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหนองหลวงร่วมกัน พบว่าปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีอยู่ประมาณ 1,600,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน รวมทั้ง ส่งให้พื้นที่ทำการเกษตรด้านท้ายประตูระบายน้ำหนองหลวงบางส่วนได้จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ทำการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำหนองหลวงขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีการตั้งกฎกติกาในการส่งน้ำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยกรมชลประทานมีหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำประสาน ติดตาม และให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างใกล้ชิด เบื้องต้นกรมชลประทานได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำรถแบ็คโฮพร้อมด้วยเรือขุด เข้าขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหลวงและกำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำ อีกทั้งยังเตรียมเครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวด้วยแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!