เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 16 พ.ค. 62 นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในลำน้ำกวง โดยมีนายณรงค์ ทาอุปรงค์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน และนายเสวียง ประดิษฐ์ชัย ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงลำพูน ผู้แทนจากเทศบาลตำบลเวียงยอง ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อกำจัดผักตบชวาที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและขึ้นหนาแน่นเต็มลำน้ำกวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า แม่น้ำกวงเป็น แม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของจังหวัดลำพูน ไหลผ่าน อำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน และ อำเภอป่าซาง ที่ผ่านมา จังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาในลำน้ำกวง โดยแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบตามระยะทางที่แม่น้ำกวงไหลผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ประกอบด้วย เทศบาลตำบลบ้านธิ 6.5 กิโลเมตร เทศบาลตำบลอุโมงค์ 10 กิโลเมตร เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 5.8 กิโลเมตร เทศบาลตำบลบ้านกลาง 700 เมตร เทศบาลตำบลเหมืองง่า 2.5 กิโลเมตร เทศบาลเมืองลำพูน 3.6 กิโลเมตร เทศบาลตำบลเวียงยอง 4 กิโลเมตร เทศบาลตำบลต้นธง 8 กิโลเมตร เทศบาลตำบลบ้านแป้น 2 กิโลเมตร และ เทศบาลตำบลป่าซาง 1 กิโลเมตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาพบอุปสรรคในการป้องกันปัญหาผักตบชวาในลำน้ำกวงที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้ผักตบชวาหนาแน่นเต็มลำน้ำ ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบยังขาดเครื่องมือที่จะใช้ในการกำจัดผักตบชวาในบางส่วน ผู้ปฏิบัติ ยังขาดทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องจักรเพื่อจัดเก็บผักตบชวาในลำน้ำ จังหวัดลำพูน จึงได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ประสานขอรับการสนับสนุนเรือกำจัดผักตบ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องจักร เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจในการกำจัดผักตบชวา โดยในวันนี้ (16 พฤษภาคม 2562) กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งแบ็คโฮบนเรือพอนทูน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาถึงจังหวัดลำพูนแล้ว มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการกำจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ต่อจากนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น