วันที่16 พ.ค. 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จ.ลำพูน เข้าร่วมการอบรมรับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 9 จำนวน 600 คน โดยมีวิทยากรจิตอาสา 904 เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข่ารับการอบรม โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ทั้งนี้จังหวัดลำพูนได้จัดการอบรม บรรยาย เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจังหวัดลำพูน จะจัดอบรมฯ จำนวน 18 รุ่น รวม 10,800 คน ในช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2562 และในการอบรมครั้งนี้ผู้บริหารของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมในการอบรมดังกล่าวด้วย ณ หอประชุม อบจ.ลำพูน


ร่วมแสดงความคิดเห็น