มฟล. จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ตามที่ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้ครบวาะดำรงตำแหน่งอธิการบดี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 และต่อมาได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 พิธีการประกอบด้วย พิธีนมัสการพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ, พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานจากทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงราย สื่อมวลชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับพิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนาอธิการบดี ซึ่งจัดในหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยจัดให้ขบวนเกียรติยศยาตราเข้าสู่หอประชุม พร้อมด้วยผู้เชิญพระราชโองการ ผู้เชิญตุงพระราชทาน ผู้เชิญตรามหาวิทยาลัย และขบวนเกียรติยศเข้าสู่บริเวณพิธี เชิญพระราชโองการขึ้นวางบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามด้วยการเชิญตุงพระราชทานขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นเสาตุง จากนั้น ศ.ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกสภา ผู้ทำการแทนนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนนี ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รักษการแทนรองอธิการบดี อ่านพระราชโอการเรื่องแต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รักษาการแทนอธิการบดี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมรับพระราชโองการ จากนั้นจึงเป็นการส่งมอบสังวาลประจำตำแหน่งจากอธิการบดีผู้ก่อตั้งให้กับนายกสภามหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยสวมสังวาลให้กับอธิการบดีคนใหม่ โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา และมีการบรรเลงเพลงมหาฤกษ์

จากนั้น พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา กล่าวสัมโมทนียกถา และนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดี และอธิการบดีผู้ก่อตั้งกล่าวส่งมอบตำแหน่งโดยได้ขอส่งความปรารถนาดีให้กับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร พร้อมกล่าวขอบคุณผู้มาร่วมพิธี ก่อนที่ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าตอบและกล่าวขอบคุณ โดยระบุว่าจะปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีอย่างเต็มความสามารถและดำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยึดมั่นปณิธานปลูกป่าสร้างคน ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตลอดจนสานนวความคิดในการทำงานต่ออธิการบดีผู้ก่อตั้ง เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาให้มหาวิทยาลับเจริญเก้าวหน้าสืบไป
ด้านอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวแสดงความชื่นชมต่อ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกและมี่ส่วนเกี่ยวข้องกับการมีมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น กระทั่งได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เกิดจากความวิริยะและความมุ่งมั่นของ รศ.ดร.วันชัย อย่างแท้จริง ดังนั้น หลังจากครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวทางสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้คัดเลือก รศ.ดร.ชยาพร ซึ่งจะมีวาระในการดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อไปอีก 4 ปี เป็นผู้มีบทบาทในการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถือเป็นผู้มีความสามารถและวิสัยทัศน์ที่ดีในการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ก้าวหน้าในโอกาสต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!