ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพุทธศานิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพุทธศานิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา 2562 เพื่อสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณี และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ลด ละ เลิก อบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา

วันนี้ ( 18 พฤษภาคม 2562 ) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และพุทธศานิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์วัดหัวฝาย จำนวน 9 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณี และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ลด ละ เลิก อบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย

ทั้งนี้ วันวิสาขบูชา หรือ “วันวิสาขะปูระณะมีบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็น “วันสำคัญสากลของโลก” ตามมติสมัชชาสหประชาชาติเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ คือ การประสูติ, การตรัสรู้, และการปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดยทั้ง 3 เหตุการณ์ เกิดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ต่างปีกัน ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง สมควรที่พุทธศาสนิกชน จะเจริญพุทธานุสสติ รำลึกถึงพระอธิคุณและปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยในปีนี้ ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!