จังหวัดลำพูน ดำเนินมาตรการการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างคำสั่งจังหวัดลำพูน เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในจังหวัดลำพูน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะกรรมการฯในวันนี้ เพื่อเป็นการตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (มาตราที่ 26) การแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ระดับอำเภอ ในแต่ละจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อหรือโรคระบาด ดังนี้ แผนปฏิบัติการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า, แผนปฏิบัติการป้องกันไข้หวัดใหญ่, แผนปฏิบัติการป้องกันโรคไข้เลือดอออก และแผนปฏิบัติการพัฒนากำลังคน

ทั้งนี้จังหวัดลำพูน อยู่ในอันดับที่ 77 ของประเทศ ของปัญหาไข้หวีด แต่ถึงอย่างไรสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดลำพูน เร่งหามาตรการในการลดการแพร่ระบาด เนื่องจากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ในช่วงต้นปีจะพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จะลดลงในช่วงกลางปีและกลับสูงขึ้นในช่วงปลายปี และเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน ไปจนถึงปลายเมษายน เนื่องจากเข้าสู่ช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาว

ซึ่งจังหวัดลำพูน มีพื้นที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ อำเภอเมือง เนื่องจากมีพื้นที่กว้าง มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม มีความหลากหลายของประชากรสูง ยากแก่การดำเนินการควบคุม จึงต้องมีระบบจัดการควบคุมป้องกันโรคที่มีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนักโดยผู้นำชุมชน ให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโรคติดต่อหรือโรคระบาด เพื่อให้เกิดการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!