มช. ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับฉันทามติได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานเครือข่าย มหาวิทยาลัยยั่งยืน แห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 (Sustainable University Network of Thailand) พ.ศ.2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษาตัวอย่าง (Best Practice) และประสบการณ์การดำเนินการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการกำหนดมาตรฐานการชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล นำไปสู่การเป็นต้นแบบสำคัญของทุกภาคส่วนภายในสังคมของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมจากสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย 31 สถาบัน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

การขับเคลื่อนของเครือข่าย SUN Thailand อย่างเข้มแข็ง ทำให้ที่ประชุมอธิการบดีของไทย 3 เครือข่าย ได้แก่ สถาบันอุมศึกษาแห่งประเทศไทย สถาบันราชภัฏ-ราชมงคล และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับแนวทาง การพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าเป็นส่วนหนึ่ง ของพันธกิจ แผนพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์ ของแต่ละสถาบันนอกจากนั้น ในปีนี้ความเข้มแข็งและการดำเนินการพัฒนาดังกล่าว ได้รับการตอบรับในระดับสากล โดย เครือข่ายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืนของ Asia-UK อันประกอบด้วย ประเทศหลัก คือ Japan China Korea และ UK-Ireland ได้เชิญเครือข่ายของประเทศไทย คือ SUN Thailand ให้เข้าร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เพื่อความยั่งยืน อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากลและจะปรับชื่อการประชุมเครือข่ายที่ขยายใหญ่ขึ้นนี้ ว่า Asia Sustainable University Network + UK and Ireland โดย อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นผู้แทนเครือข่ายจากประเทศไทย เดินทาง เข้าร่วมประชุม และลงนาม MOU ระหว่างเครือข่ายของประเทศ ณ มหาวิทยาลัย Tongji, Shanghai, China ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น