ปภ. เขต 10 ลำปาง จัดโครงการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสาธารณภัย

ปภ. เขต 10 ลำปาง จัดโครงการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสาธารณภัย ให้ความรู้ ครู อาจารย์ และเด็กนักเรียนพื้นที่เสี่ยงภัย ภายใต้ กิจกรรม หนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย รุ่นที่ 2นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานพิธีเปิด โครงการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย กิจกรรม : หนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ณ โรงแรมกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูนระหว่างวันที่ 1-2 มิ.ย.2562 โดยมีนายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง กล่าวรายงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 200 คน ประกอบด้วย ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน จาก อ.แม่ทา จ.ลำพูนและ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน การสร้างเครือข่าย การจัดทำแผน การซ้อมแผน การให้ความรู้เรื่องเชือก/แผ่นดินไหว/อัคคีภัย/การปฐมพยาบาล/การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสียหายเมื่อเกิดสาธารณภัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาระบบ การจัดการสาธารณภัยในโรงเรียนให้มีขีดความสามารถในการเตรียมการเผชิญสาธารณภัย ไว้ล่วงหน้าก่อนการเกิดภัยและยังเป็นการเตรียมบุคลากรให้สามารถเผชิญและจัดการ สาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน เป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจน ไม่สับสน มุ่งไปสู่การบูรณาการความร่วมมือและการสร้างความรู้ความเข้าใจ ทราบถึงวิธีปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น มิให้เกิดความล่าช้าในการช่วยเหลือและนำส่งสถานพยาบาล อีกทั้ง ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นทีมกู้ชีพกู้ภัยหรือหน่วยเผชิญเหตุประจำโรงเรียนที่มีความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัย รวมถึงความพร้อมที่จะเป็นกำลังสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดภัยต่อไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น