ประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติฯ “พระราชินี” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา ร่วมเป็นประธานนำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ และเหล่าบรรดาข้าราชการจากหน่วยงานสังกัดต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวไทยในจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมกันแสดงพลังแห่งความรักความเทิดทูน ทำกิจกรรมสร้างความดีทำบุญตักบาตร รวมจิตน้อมเกล้าเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562
โดยได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณห้องโถง ชั้น1 อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง โดยได้รับความเมตตาจากพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ได้เมตตาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมนำคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร รวมจำนวน 41 รูป ร่วมอนุโมทนาออกเดินรับสิ่งของบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมพิธี

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ทางจังหวัดลำปางได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมในการร่วมทำความดีน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และร่วมแสดงออกถึงพลังแห่งความรัก ความเทิดทูน ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตามค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ด้วยการร่วมกันทำกิจกรรมความดี ทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมเกล้าฯ สักการะถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนการจัดกิจกรรมยังเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ สร้างความสมัครสมานสามัคคีปรองดองให้แก่พี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้สังคมเมืองลำปางได้เกิดแต่ความสันติสุขสงบร่มเย็น

โดยในการประกอบพิธีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ทั้ง 41 รูป ได้ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และได้ร่วมกันอนุโมทนาออกเดินบิณฑบาต รับสิ่งของจากประชาชนผู้มาร่วมทำบุญ ซึ่งตลอดพิธีประชาชนผู้มาร่วมงานต่างได้ร่วมจิตรวมใจอนุโมทนา ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ได้ช่วยโปรดดลบันดาลอภิบาลรักษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ให้ทรงเจริญพระชนมายุ พรรณ สุข พล สถิตเป็นพระมิ่งขวัญเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น