ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 8 ต.บ้านถิ่นเสนอ 13 โครงการ บรรจุในแผนพัฒนา 5 ปี ของเทศบาลตำบลบ้านถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่มาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ นายทอมสันต์ จูงใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 พร้อมด้วย นายมณฑล คนเที่ยง นายนิยม ธุรกิจ สองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 นายเจนวิทย์ วิทยาภรณ์พงศ์ ผู้ทรงคุณประจำหมู่ 8 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้จัดประชุมประชาคม หมู่ 8 เพื่อเสนอโครงการ ในการบรรจุเข้าแผนพัฒนา 5 ปี ของเทศบาลตำบลบ้านถิ่น โดยมีชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
ก่อนการประชุม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ได้แจ้งผลการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยรายงานผลการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ขอความร่วมมือจากชาวบ้านในการดำเนินการหมู่บ้านปลอดขยะ การคัดแยกขยะขอให้ชาวบ้านได้ดำเนินการต่อไป และขอความร่วมมืองานศพในหมู่บ้านให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด หากบ้านงานศพบ้านใด ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 100% ทางหมู่บ้านจะมอบเงินให้ บ้านงานศพ จำนวน 1 พันบาทในวันสุดท้ายที่ฌาปนกิจศพ
ต่อมานายภัสกร อภัยกาวี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น นายสิทธิเดช ประจญมาญ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถิ่น พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านถิ่น และ มีสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเลือกตั้งที่ 1 คือ นางปราณี ธรรมสรางกูร นายสมพงศ์ เหมืองหม้อ น.ส.พวงพยอม วัฒนปรีดี นายระดม ประสงค์การ ได้เข้าร่วมรับฟังการเสนอขอโครงการจากประชาชน หมู่ 8 ที่ได้เสนอ ในวันนี้ จำนวน 13 โครงการ คือ
1.การก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 3 2.โครงการก่อสร้างโดม (โครงศาลาลานกีฬา) 3.โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมข้างโรงสี-โรงเรียน 4.โครงการขยายเขตไฟฟ้า 5.โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 6.โครงการปรับปรุงซ่อมถนนหน้ากาดแลง หมู่ 8 7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้ากาดแลง หมู่ 8 8.โครงการตาดลำเหมืองทุ่งนอก-ทุ่งต้อม 9.ขยายเสาไฟฟ้าซอย 2 10.โครงการห้องสมุดชุมชนหมู่ 8 11.โครงการฝึกอาชีพกลุ่มต่างๆ หมู่ 8.12.โครงการธนาคารขยะ และ 13.โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว

นายนภัสกร อภัยกาวี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น กล่าวว่า ขอชื่นชมพี่น้องชาวบ้าน หมู่ 8 ในเรื่องการห้ามเล่นการพนันในงานศพที่ทำได้ 100% และ การห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งทำมานานแล้วและวันนี้หมู่บ้าน หมู่ 8 จะให้ได้ครบ 100%และจะมีการมอบเงินช่วยเหลือให้งานบ้านศพด้วย โครงการที่ประชาคมในวันนี้ เทศบาลตำบลบ้านถิ่นจะนำไปพิจารณา ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถิ่น เรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง จะได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น